Structura

POZIOMY NAUCZANIA

Z poziomu na poziom.

Dokładnie wiemy czego i kiedy się nauczysz.

Strona główna » POZIOMY NAUCZANIA

Zakres podstawowy

Poziom A1

Niemiecki na poziomie A1

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie A1 rozumie i używa codziennych wyrażeń i formułuje proste zadania. Przedstawia siebie i innych, zadaje pytania rozmówcy co do jego osoby i udziela odpowiedzi na pytania podobne. Porozumiewa się z partnerem, jeśli mówi wolno i wyraźnie i jest skłonny do pomocy językowej.

Co możesz zdać?

  • Goethe-Zertifikat: Fit in Deutsch 1 – przeznaczony dla młodzieży w wieku pomiędzy 10 a 16 rokiem życia.
  • Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 1 – przewidziany dla dorosłych. Dokumentuje podstawową znajomość języka niemieckiego.

Poziom A2

Niemiecki na poziomie A2

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie A2 rozumie zdania i często używa wyrażeń związanych z życiem codziennym. Porozumiewa się w sytuacjach prostych i rutynowych. Opisuje prostymi zdaniami własne pochodzenie, wykształcenie i bezpośrednie otoczenie, oraz rzeczy związane z codziennym życiem.

Co możesz zdać?

  • Goethe-Zertifikat: Fit in Deutsch – przeznaczony dla młodzieży w wieku pomiędzy 10 a 16 rokiem życia.
  • Goethe – Zertifikat A2 – przewidziany dla osób dorosłych. Dokumentuje znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Zakres średniozaawansowany

Poziom B1

Niemiecki na poziomie B1

​Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie B1 rozumie główne punkty wypowiedzi, jeśli używany jest język standardowy i jeśli mowa o rzeczach znanych z zakresu pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Radzi sobie w większości sytuacji w podróży, w odwiedzanym obszarze językowym. Wypowiada się zwięźle na znane i interesujące rozmówcę tematy.

Co możesz zdać?

  • Goethe Zertifikat B1 – ceniony przez pracodawców jako potwierdzenie praktycznej, podstawowej znajomości języka niemieckiego w codziennym porozumiewaniu się.

Poziom B1+

Niemiecki na poziomie B1+

​Z uwagi na dużą ilość materiału, który należy opanować do perfekcji przed podjęciem nauki na poziomie B2, przy planowaniu kursów proponujemy zajęcia na poziomie B1+.
Jest to poziom, który utrwala, powtarza i rozwija umiejętności zdobyte na poziomie B1.

Poziom B1+ zastępuje dotychczas znany z kursu standardowego poziom oznaczony jako B2.1 oraz B2.2.

Poziom B1+ nie jest samodzielnym poziomem, a tym samym nie przewidziano dla niego dedykowanego egzaminu.

Poziom B2

Niemiecki na poziomie B2

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie B2 rozumie główne treści trudniejszych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne. Rozumie fachową dyskusję z własnej branży. Porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, że możliwa jest normalna rozmowa z osobami mówiącymi językiem ojczystym bez większego wysiłku dla obu stron. Wyraża się jasno i szczegółowo w szerokim zakresie tematów.

Co możesz zdać?

  • Goethe Zertifikat B2 – jest mocną kartą przetargową przy staraniu się o pracę, gdzie wymagana jest znajomość na poziomie B2.

Zakres zaawansowany

Poziom C1

Niemiecki na poziomie C1

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudniejszych i dłuższych tekstów, rozumie sens znaczenia tekstów skomplikowanych i wyrafinowanych. Skutecznie używa rozbudowanego słownictwa w życiu społecznym i zawodowym, w szkole i na studiach. Wypowiada się jasno i szczegółowo, z prawidłową konstrukcją zdania na skomplikowane tematy.

Co możesz zdać?

  • Goethe Zertifikat C1 – honorowany przez pracodawców na całym świecie. Otwiera drogę do niektórych uczelni w krajach niemiecko-języcznych.

Poziom C2

Niemiecki na poziomie C2

Co będziesz umiał?
Osoba na poziomie C2 rozumie bez trudu praktycznie wszystko co czyta i słyszy. Spontanicznie się wyraża, płynnie i dokładnie tłumaczy drobne różnice znaczeniowe przy bardziej skomplikowanych tematach.

Co moższ zdać?

  • Goethe Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom – jest dyplomem wysoko cenionym w życiu zawodowym jako świadectwo znakomitego opanowania języka niemieckiego. Dyplom na poziomie C2 zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na niemieckich uczelniach.

Poziomy języka niemieckiego — rozwijaj swoje umiejętności językowe

Liczbę osób posługujących się językiem niemieckim jesteśmy w stanie (oczywiście, z pewnym marginesem błędu) oszacować. Trudniej natomiast jest określić liczbę osób uczących się tego języka. Zwłaszcza, że część z nich szybko traci mobilizację i zaprzestaje dalszej nauki.

czytaj dalej

Ludzie na całym świecie uczą się języka niemieckiego na wiele sposobów. Najpopularniejsze są kursy językowe stacjonarne lub online, lekcje indywidualne z lektorem, a także nauka za pomocą programów komputerowych lub aplikacji na smartfona. Każdy ze sposobów jest specyficzny i może przynieść różne rezultaty w zależności od poświęconego czasu i dyscypliny. 

Aby ułatwić określenie swojego poziomu znajomości języka, Rada Europy ustanowiła standardy biegłości językowej. Opracowano Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. To sześciopoziomowa skala znana też jako ESOKJ, która służy do opisu poziomu znajomości języka. Umiejętności językowe oceniane są w czterech płaszczyznach: słuchanie, czytanie, pisanie i mowa. 

Szkoła Języka Niemieckiego Structura realizuje kursy zgodnie ze skalą ustanowioną przez Radę Europy.

Stacjonarnie i online prowadzimy naukę na poziomach: A1, A2, B1, B1+, B2, C1 oraz C2. Dzięki naszym zajęciom internetowym, w Structurze możesz ukończyć kolejne poziomy niemieckiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, a nawet w Gdańsku – bez względu na to, gdzie mieszkasz! Nauka może odbywać się w trybie standardowym, intensywnym lub indywidualnym. Ponadto oferujemy kursy specjalistyczne (biznesowe i medyczne), treningowe (ukierunkowane na przygotowanie do egzaminów Goethe-Institut),  konwersacyjne, gramatyczne i fonetyczne.

Większość naszych lektorów to certyfikowani egzaminatorzy Goethe-Institut. Oprócz ogromnej wiedzy i doświadczenia dodatkowo zapewniają oni dobrą atmosferę podczas prowadzonych zajęć. 

Z nami nawet najwyższe poziomy niemieckiego są osiągalne dla każdego, kto jest chętny do nauki i pragnie poszerzać swoje horyzonty.

Poziomy niemieckiego – A1- zakres podstawowy

A1 to pierwszy poziom znajomości języka niemieckiego. Każdy, kto prezentuje poziom A1, posługuje się językiem obcym w stopniu podstawowym. Zna potoczne i podstawowe zwroty, słownictwo, oraz potrafi komunikować się w życiu codziennym. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego precyzyjnie określa umiejętności, jakie powinna mieć osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A1. Potrafi przedstawić i opisać siebie, jak również inne osoby ze swojego otoczenia. Radzi sobie z konstruowaniem pytań, które odnoszą się do miejsca zamieszkania, otaczających przedmiotów oraz ludzi. 

Poziom niemieckiego A1 to też rozumienie i używanie podstawowych zwrotów, zdań i sformułowań dotyczących dnia codziennego. Osoba z poziomem niemieckiego A1 bez problemu przeprowadzi prostą konserwację, ale jej rozmówca musi mówić wyraźnie, głośno i być pomocny.

Poziomy niemieckiego – A2 – zakres podstawowy

A2 to kolejny, po A1 stopień znajomości języka niemieckiego. Osoby, posiadające znajomość języka na tym poziomie posługują się językiem obcym w stopniu podstawowym. Znają i rozumieją zwroty oraz wyrażenia często używane przy codziennych czynnościach takich jak: robienie zakupów, życie rodzinne, przygotowywanie posiłków, życie osobiste, praca. Potrafią porozumieć się za pomocą prostych zdań w sytuacjach dnia codziennego oraz rozmawiać na znane im tematy. Osoby posiadające umiejętności językowe na poziomie A2 poradzą sobie z prostym opisaniem swojego pochodzenia oraz potrzeb życiowych.

Egzaminy Fit in Deutsch 1 i 2 oraz Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 1 oraz Goethe-Zertifikat A2

Opanowując materiał przeznaczony do poziomów A1 i A2 można przystąpić do egzaminów Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 1 i 2 oraz Goethe-Zertifikat: Start Deutsch 1 i Goethe-Zertifikat A2. Uzyskane certyfikaty dokumentują podstawową znajomość języka niemieckiego odpowiednio na poziomach A1 i A2. Egzaminy Fit in Deutsch są przeznaczone dla dzieci i młodzieży między 10 a 16 rokiem życia. Uzyskane certyfikaty są oficjalnie uznawane na całym świecie. Egzaminy na poziomach A1 i A2 są potrzebne, jeśli starasz się o pracę w Niemczech jako au-pair oraz są potwierdzeniem znajomości języka, jeśli starasz się o wizę w ramach łączenia rodzin. Kursy niemieckiego na poziomach A1 i A2 w Structurze przygotowują do wyżej wymienionych egzaminów. 

Poziomy niemieckiego – B1 – zakres średniozaawansowany

B1, to poziom, który reprezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dokładnie precyzuje, co to ma oznaczać. Osoba znająca język obcy na poziomie B1 swobodnie radzi sobie z większością typowych sytuacji, jakie spotkają ją podczas podróży do miejsc, gdzie używa się języka niemieckiego.  Potrafi czytać ze zrozumieniem proste teksty dotyczące tematów, które zna takie jak praca, edukacja, hobby, czas wolny. Umie formułować pytania w odniesieniu do takich treści. 

Oprócz czytania nieskomplikowanych tekstów poziom B1 umożliwia tworzenie prostych tekstów na tematy, którymi użytkownik języka się interesuje lub są mu bliskie. Osoby znające język obcy na tym poziomie potrafią też przedstawiać swoje plany i opinie oraz dość sprawnie formułować i opisywać pragnienia, aspiracje, doświadczenia i wydarzenia.

Egzamin Goethe-Zertifikat B1

Kurs na poziomie B1 rozwija sprawności językowe w zakresie mówienia, pisania, czytania oraz słuchania. Po jego zakończeniu kursanci mogą przystąpić do egzaminu Goethe-Zertifikat B1. Jest to egzamin z języka niemieckiego dla dorosłych i młodzieży (w wersji Jugendliche), który potwierdza znajomość języka na poziomie B1. Dzięki niemu m.in. możesz zwiększyć swoje szanse na rozpoczęcie nauki w niemieckim college’u, który przygotowuje do podjęcia studiów. Certyfikat jest też ceniony i uznawany przez pracodawców za potwierdzenie praktycznej znajomości języka na poziomie średniozaawansowanym.

Poziomy niemieckiego – B1+ – zakres średniozaawansowany

Opierając się na naszym doświadczeniu i wiedzy mamy świadomość, jak obszerny jest materiał do perfekcyjnego opanowania przez kursantów na poziomie B1. Aby swobodnie podjąć naukę na poziomie B2, proponujemy udział w zajęciach na poziomie B1+. Poziom ten pomoże usystematyzować, powtórzyć i rozwinąć umiejętności nabyte podczas kursu B1. 

B1+ to łącznik pomiędzy poziomami B1 a B2., po jego ukończeniu nie jest przewidziany egzamin. Celem tego kursu jest ugruntowanie wiedzy uzyskanej na poziomie B1 i wprowadzenie do trudnego słownictwa na poziomie B2.     .

Poziomy niemieckiego – B2 – zakres średniozaawansowany

B2 to kolejny stopień w nauce języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. Osoba posługująca się nim potrafi swobodnie kontaktować się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego. Rozumie główne wątki oraz ich znaczenie w skomplikowanych i złożonych wypowiedziach, zarówno w tematach konkretnych, jak i abstrakcyjnych. Potrafi także prowadzić merytoryczne dyskusje w tematach, które są jej specjalnością. 

Na poziomie B2 będziesz rozmawiać precyzyjnie, spontanicznie i płynnie. Żadna ze stron nie będzie miała problemów ze zrozumieniem drugiej. Poziom B2 pozwala budować jasne i szczegółowe wypowiedzi na wiele tematów.

Egzamin Goethe-Zertifikat B2

Kurs na poziomie B2 rozwija umiejętności językowe w zakresie mówienia, pisania, czytania oraz słuchania. Ukończenie kursu na tym poziomie umożliwia zdanie egzaminu Goethe-Zertifikat B2. Certyfikat oficjalnie potwierdza ukończenie poziomu B2 i jest uznawany w kraju i za granicą. Dzięki niemu ubiegając się o pracę, można potencjalnemu pracodawcy potwierdzić znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. Przyszłym studentom na uczelniach niemieckojęzycznych pomaga przygotować się do studiów.

Poziomy niemieckiego – C1 – zakres zaawansowany

C1 to poziom, który reprezentują osoby posługujące się biegle językiem niemieckim. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego precyzyjnie określa, z czym to się wiąże. Osoba posługująca się językiem niemieckim na poziomie C1 doskonale rozumie długie, złożone wypowiedzi i dostrzega w nich ukryte znaczenie. Wypowiadając się, bez trudu znajduje potrzebne słownictwo, a jej mowa jest płynna. Na wypowiadane kwestie swoich rozmówców potrafi reagować natychmiast. Bardzo swobodnie posługuje się językiem niemieckim nie tylko w gronie znajomych i przyjaciół, ale również w przestrzeni publicznej, urzędach i pracy zawodowej. Jej wypowiedzi są nie tylko poprawnie sformułowane pod względem gramatycznym i językowym, ale również szczegółowe, jasne i złożone.

Egzamin Goethe-Zertifikat C1

Kurs na poziomie C1 w szkole Structura poszerza umiejętności językowe w zakresie rozumienia złożonych zdań i używania rozbudowanego słownictwa, a także umożliwia przystąpienie do egzaminu Goethe-Zertifikat C1. Certyfikat potwierdza zaawansowaną znajomość języka niemieckiego i jest cenionym dokumentem przez pracodawców w Polsce i na całym świecie. Certyfikat otwiera również drogę na studia w uczelniach krajów niemieckojęzycznych. Niektóre uczelnie zwalniają jego posiadaczy z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego. Uzyskanie tego certyfikatu pomaga również przygotować się do pracy w branży medycznej (lekarzy i studentów medycyny zachęcamy do zapoznania się z naszym specjalistycznym kursem niemieckiego języka medycznego).

Poziomy niemieckiego – C2 – poziom zaawansowany

Poziom C2 to biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Osoby, które opanowały ten poziom, są w stanie formułować złożone zadania związane z pracą lub studiami. Z łatwością i bez najmniejszych problemów rozumieją praktycznie wszystko, co usłyszą lub przeczytają. Potrafią w języku niemieckim wyrażać swoje myśli w sposób spontaniczny, płynny i precyzyjny. Nawet w najbardziej złożonych wypowiedziach dostrzegają subtelne różnice. Niezależnie od źródła informacji potrafią logicznie i spójnie przekazać ich treść w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

Egzamin Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Kurs na poziomie C2 przygotowuje do egzaminu Goethe-Zertifikat C2: GDS. Dyplom ten jest znany i ceniony na całym świecie. Nie tylko potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie C2, ale świadczy również o perfekcyjnym jego opanowaniu oraz otwiera drzwi do rekrutacji na studia w Niemczech. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w szkolnictwie niemieckim. Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec uznają Goethe-Zertifikat C2: GDS za dokument, który gwarantuje posiadanie umiejętności językowych potrzebnych do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela.